Bez svitu by vína nebylo

Studio David Geč
Jul 21 · 3 min read

Říká se, že víno po pivu ano, ale naopak to není dobrý nápad. Po rebrandingu Pivovaru Richard jsme se tedy pustili do naší vůbec první identity vinařství.

Rozařín?

Vinařství Rozařín vede velmi příjemný pán Richard Janoušek, který pečuje o chod celého podniku a vinohradu. Pomáhá mu jeho bratr sklepmistr. Oba se zúčastnili našeho workshopu — mapování značky. Netradičně se konal přímo mezi sudy ve sklepě, takže si dovedete představit, jak kreativita tekla proudem.

Image for post
Image for post

Karolína, vybavená tolika informacemi, mohla začít přemýšlet nad identitou. Co nás všechny hned zaujalo, to byl název vinařství. Má své kouzlo a je jedinečný. Vinařství pan Janoušek pojmenoval podle osady Rozařín (část obce Moutnice), kde výrobna sídlí. Od tohoto názvu se celá naše práce odpíchla.

Růže, svit, tajemství

Zabývali jsme se asociacemi k názvu vinařství. Prvním byla samozřejmě Rozálie, jméno růže a patronky osady. Symbol růže na stropě měl v minulosti připomínat, že jsou přítomní vázáni mlčenlivostí. Tento tajuplný prvek jsme se snažili promítnout do nového stylu — pracovali jsme s kontrastem světla a stínu. Což si rozumělo i s druhou asociací — slovesem rozzáří. Nutno dodat, že vřelost září i z pana majitele.

Image for post
Image for post

Hra se sluncem mohla začít. Pan Janoušek navíc zmiňoval, že zbožňuje básničky Jaroslava Seiferta. Chtěli jsme, aby i tonalita celé identity zákazníky pohladila jako ranní či pozdní paprsky Slunce. Na etiketách se rozehrály zlato-černé sluneční útvary. Tři kolekce vín dostaly názvy Rozbřesk, Soumrak a Záblesk. A logu vévodí rozzářená růže.

Image for post
Image for post

Krása je v detailu

Grafickým návrhem práce designéra nekončí. Etikety na vínu jsou samozřejmě první věcí, kterou zákazník uvidí, takže musí být dotažené do posledního detailu, musí být perfektní. Proto Karolína vyladila s lidmi z tiskárny Etiflex i technologie tisku. Ražba, embossing, další ražba druhým odstínem zlaté. To vše rozzářilo etikety a dodalo jim jiskru.

Nová identita byla odstartována příjemnou degustací, kterou pro nás pan Janoušek přichystal. Studio bylo odměněno úžasným zážitkem a Karolína navíc nádhernou květinou. Projekt krásný od začátku do začátku další spolupráce…

Autor: Josef Káles

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store