Design služby — vychytaný proces vašich služeb

Studio David Geč
Jan 3 · 2 min read

Dívat se na službu jako designér, to je základem našeho workshopu. Vžít se do kůže zákazníka, projít si celým procesem, odhalit veškeré možné chyby v procesu a jeho rizika.

Podívat se na proces i ze strany firmy. Dopodrobna vše pečlivě rozebrat, jednotlivé části opravit či znovu vymyslet a poté nově nastavenou službu testovat. Tak, aby byla skutečně přívětivá, atraktivní, srozumitelná a funkční.

Workshop nazvaný Design služby představuje neotřelý způsob, jak nahlížet a hlavně výrazně zlepšit fungování služby, kterou nabízíte. Začíná průzkumem trhu, porovnáním s konkurenčními službami na trhu. Poté se snažíme z pohledu zákazníka projít celým procesem a zaznamenat veškerá problematická místa. Podíváme se i na problémy, které trápí firmu, a rozebereme komunikaci nejen se zákazníkem, ale i to, jak službu navenek. Společně vyladíme celý proces a začneme ho testovat znovu od začátku. A to včetně rozhovorů se zákazníky. Hodnotíme, jestli vše funguje a roste spokojenost klientů. A nové výstupy poté do procesu zapracujeme.

„Úplně na začátku jsme si říkali, že žádný workshop přeci nepotřebujeme, že je nutné vytvořit “jen” webové stránky a pár dalších drobných věcí. Zpětně jsem moc rád, že jsme začali tímto workshopem, protože jsme si v jeho průběhu uvědomili spousty detailů a v důsledku toho nás to přimělo diskutovat o různých věcech do podstatně větší hloubky,“ řekl k našemu workshopu výkonný ředitel společnosti Kaňák Vladislav Polášek. Právě společnost Kaňák se rozhodla založit úplně novou firmu v oblasti řezání a opracování kovů a my jsme pomohli s nastavením všech procesů. Byla to pečlivá a poměrně dlouhá práce, ale povedlo se. Čas ukazuje, že služba je nastavená dobře a funguje.

Délka workshopu je variabilní. Plně se přizpůsobuje možnostem a potřebám klienta. U firmy Kaňák se jednalo o několikadenní proces, máme však zkušenost i s mnohem kratším, pár hodin trvajícím workshopem. Workshop je ideálním nástrojem pro ty firmy, které potřebují vyřešit problém s komunikací služby, nebo s interakcí se zákazníky, ale nedokáží tento problém přesně definovat.

Josef Káles

    Studio David Geč

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade