Hledáme zkušeného grafika

Studio David Geč
Jun 19 · 2 min read

Otevíráme možnost stát se naším grafickým designérem. Práce máme nad hlavu, a tak hledáme další posilu týmu.

Musíš chtít vytvářet věci, které jsou jiné, na hraně, jsou „trendy“, ale přitom jdou proti proudu. Budeš s námi vytvářet vizuální identitu pro různé značky. Jdeme do hloubky, stavíme na strategii, opíráme se o silný příběh. Naše kreativní studio sídlí v centru Brna a s tebou nás bude 11 (6 designérů, 2 projekťáci, 1 produkční, 1 textař a 1 Geč).

Kdo jsi

 • Máš více než dvou letou zkušenost v oboru grafického designu.
 • Jsi příznivcem práce ve studiu na full-time.
 • Rád pracuješ v týmu, jsi odpovědný a precizní.
 • Jdeš do hloubky a pracuješ systematicky.
 • Umíš mluvit spatra i před více lidmi.
 • Nebojíš se říct svůj názor a stát si za ním.
 • Máš rád výzvy.
 • Je s tebou sranda.

Umíš

 • Umíš to s Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a XD.
 • Ovládáš prepress a sazbu.
 • Máš zkušenosti s webdesignem nebo s motion designem.
 • Výhodou bude, když ovládáš After Effects, případně jeho alternativu.

Nabízíme ti

 • Práci na tak různorodých projektech, že se nikdy nebudeš nudit.
 • Svobodu rozvíjet se, školení a společné akce včetně jednoho týdnu extra společné dovolené ročně.
 • Místo v nově zařízeném studiu na Jaselské, kam jsme se přestěhovali minulé září.
 • Plný úvazek a ohodnocení dle tvých schopností.

Výběr tříkolový

 1. Pošli nám pár řádků o sobě a o tvých přednostech, a to společně se svým životopisem a portfoliem. David tě poté pozve na krátký pohovor. Zjistí, jestli si sednete lidsky a proberete, jak by spolupráce mohla vypadat.
 2. Druhé kolo je praktické. Dostaneš konkrétní zadání v podobě zpracování redesignu oblíbené značky. Ukážeš, co v tobě je.
 3. Třetí kolo je pro nás klíčové. Sejdeš se s celým naším týmem na zhruba 20 minut. Všichni se poznáme a doptáme se na věci, které nás zajímají.

Oslovilo tě to? Tak nám napiš, a to do 24. 6. 2020 na email studio@davidgec.cz. V případě jakýchkoliv dotazů neváhej a volej Davida Geče na 608 820 107.

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store