Хотели — франчайзинг

За разлика от директния метод, при варианта на създаване на дъщерни дружества или още клонове, франчайзодателят не влиза сам в страната, а си оси­гурява представителство чрез дъщерно дружество или агенция. Подобни структури се препоръчват пре­ди всичко за големи, различно говорещи или отда­лечени страни с различаващо се законодателство, култура, обичаи и т.н.

При прехвърляне на мастърфранчайзинг (хотел София) се пре­отстъпва правото за франчайзинг на независим пред­приемач, който е постоянно установен в съответна­та страна. Това право териториално може да покри­ва цялата страна или значителен (неделим) регион. След определено разрешение, независимият франчай- зополучател може да делегира подобни права и на други предприемачи от тази страна (субфранчайзо- получатели). Задачата на мастърфранчайзополучателя е при взаимно съгласие с франчайзодателя да създаде в съответната страна собствена франчайз-мрежа, при това в кратки срокове.

Обикновенно един мастърфранчайз договор се структурира по по-различен начин от обикновения и съдържа многообразни общи насоки и цели. Често размерът и измерителната база на франчайзтаксата се формират различно от тези при страндартния франчайзингов договор, тъй като печалбите, респек­тивно успехът, ясно се различава от този при други­те обикновенни франчайзингови отношения.

Създаването на джоинтвенчър като вариант на интернационализиране на дейността се създава юри­дическо самостоятелно предприятие заедно с един или няколко партньори от приемащата страна. При всички случаи е важно взаимните права и задълже­ния да се уточнят предварително и прецизно осигу­рят чрез писмена форма.

В практиката най-често се среща използването на собствени филиали и франчизирани предприятия, ка­то например при МсВопаИ’5, при който стремежът е към съотношение 50:50. При подобни смесени систе­ми се прави опит да се свързват предимствата на “вът­решното” предприятие с местните специалисти, ра­ботната ръка и инвеститорите, като се дава възмож­ност за директна реклама на съответното ноу-хау във филиалите и за разпологане на орентирани към прак­тиката стойностни позиции. Със сигурност тези фор­ми са законни, т.е. комбинирането на франчайзсистемата с търговци по договор, джоинтвенчър или агентски системи, е безпроблемно, но в определени граници.

При съвременните пазарни условия франчайзингът като форма на икономическо сътрудничество оп­ределено заема значително място в реалния стопан­ски живот, особено на развитите държави. Така на практика от едната страна се явява множеството от франчайзодатели, които желаят да национализират и интернационализират своя успешен бизнес. От дру­гата страна, има множество потенциални франчайзо- получатели, за които тази форма на икономическо раз­витие е перспективна и прагматична на фона на дина­мичния стопански живот.

Често обаче взаимоотношенията между двете страни се опосредстват от консултантски посредник — сложността на материята, огром­ното разнообразие, териториалната отдалеченост, ези­ковите бариери, високото равнище на капитали за придобиване на информация и т.н. правят намесата необходима. И двамата потенциални партьори се нуж­даят от консултантски услуги — франчайзодателите, за да достигнат по-бързо и до по-класен бъдещ парт­ньор, и франчайзополучателите — да отсеят най-доб­рата за тях концепция и предлагани условия сред мно­жеството съществуващи франчайзингови проекти.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.