EcoSensor — een Internet of Things toepassing

Wat gebeurt er met de weidevogels? Hoe staat het met de vleermuis populatie?

In Nederland vindt veel ruimtelijke ontwikkeling plaats. Hierbij moet er rekening gehouden wordt met natuur, landschap en de kwaliteit van onze leefomgeving. Veldonderzoek vormt een belangrijke bron om te kunnen adviseren over de ruimtelijke ontwikkeling.

De huidige toepassingen voor het verzamelen van velddata zijn arbeidsintensief en kostbaar.

In opdracht van Altenburg & Wymenga hebben wij een EcoSensor ontwikkeld die autonoom dit veldonderzoek kan uitvoeren.

Constructie werk van het eerste prototype.. ..

Uitgangspunten tijdens de ontwikkeling van de ecosensor

  • Autonoom functioneren. De sensor moet zelf metingen kunnen uitvoeren, interpreteren en doorsturen. Op deze manier kan er data worden verzameld, over een lange periode en met minimale afhankelijkheid van internetverbinding.
  • Op afstand besturen/uitlezen vanaf een dashboard. Er is dan minder veldbezoek nodig en dus minder verstoring.
  • Uitbreidbaar. De ecosensor moet voor verschillende doeleinden inzetbaar zijn. Hiervoor moet het platform uitbreidbaar zijn. Zo wil je geluidsopnames kunnen maken van vleermuizen maar ook foto’s kunnen maken van grutto’s of het effect van windmolens op de leefomgeving in kaart brengen.
overstap naar onze eigen PCB

Functionaliteit van de huidige EcoSensor

  • Monitoren van de sensor
  • Bewegingsdetectie
  • Beeldopnames, ook ‘s nachts middels infrarood belichting
  • Geluidsopnames
  • Omgeving gegevens verzamelen zoals temperatuur, vochtigheid.
  • Resultaat data versturen en opslaan in backend applicatie voor verdere analyse.
De eerste productie batch, de sensor in het veld en de eerste resultaten
Like what you read? Give Studio Reactor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.