Het lastige aspect van IoT producten

Het meest complexe onderdeel van een IoT of hardware product is het gebruik in een productieomgeving en hierop voor te bereiden. De gevolgen van een product probleem zijn vaak groter dan bij een software product. Consument vertrouwen krijgt een knauw, herstel werkzaamheden duren lang en er zijn veel extra kosten. Recente voorbeelden zijn:

Het lukt bijna nooit meer om het consumenten vertrouwen te herstellen en betekent vaak het einde van het product.

Tijdsdruk

Belangrijkste oorzaak is de tijdsdruk ingegeven door de markt behoefte, implicaties en de snelle technologische ontwikkeling.

Bij software producten kan dit worden ondervangen door product iteraties, iets wat met hardware producten nog niet gebeurt.

Iteratief hardware product

Hardware product problemen zullen er altijd blijven. Er kan wel iets gedaan worden om het risico te beperken.

  • Vertrouw op robuste/bewezen technologie waar mogelijk.
  • Stel vooraf een lijst op met zoveel mogelijke scenario’s en combinaties hiervan. Denk breed. Test uitbreid en in een productie omgeving.
  • Een iteratief hardware product lanceren.
Like what you read? Give Studio Reactor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.