Installatie voor Nemo Science Museum.

Nemo heeft een Jakobsladder installatie. Met de installatie wordt een vlamboog gevormd die omhoog ‘loopt’. dit fenomeen wordt een Jakobsladder genoemd.

Nemo heeft ons gevraagd om de Jakobsladder te voorzien van een nieuwe besturings eenheid. De oude versie was niet meer goed te onderhouden en verouderd. Wij hebben de hele installatie voorzien van nieuwe hardware en software.

Het inbouwen van de nieuwe besturings eenheid in de Jakobsladder installatie.

De besturing

De besturing gebeurt via een Arduino. Wanneer er aan het wiel wordt gedraaid wordt dit gemeten door een Hall sensor. Vervolgens worden de NeoPixel LED’s aangestuurd. Dit is strip van LED lampjes die veranderd van kleur. Als de strip, door het draaien, van rood in groen in veranderd ontvangt het solid-state relais (en daarmee de neon-transformator) het ‘aan’ signaal en begint de vlamboog omhoog te kruipen..

Toevoeging: Timer

Geopende timer behuizing. Op voorgrond de tijdsduur instel-potmeter en indicatie-LED. Rechts is de 12V voedingsstekker aangesloten. Op de zilverkleurige connector moet de signaal-draad vanaf de Arduino nog worden aangesloten.

Er is een timer toegevoegd aan de installatie om problemen (‘vastlopers’) tijdens de vlamboog-fase te voorkomen.

Zodra na het draaien aan het wiel, de Arduino het signaal geeft dat de neon-transformator aan moet, ontvangt de timer dat als input-sigaal. De timer schakelt het relais om, en houdt dit zo tot de ingestelde tijd is verstreken. Zodra de timer-tijd is verstreken wordt het solid-state relais uit gezet en krijgt de Arduino weer stroom. Daarmee wordt de Arduino weer vers opgestart.

Toevoeging: Monitor

Links de monitor-eenheid met de 2 digitale ingangskabels; rechts de Raspberry Pi waarop de monitor-dashboard software draait.

Er is een gebruiksmonitor toegevoegd. Hiermee kan op afstand de werking van de installatie worden gecontroleerd. Daarnaast is deze ook voorzien van een dashboard waarin je kan zien hoe vaak en wanneer de jakobsladder wordt gebruikt en of de vlamboog wordt geactiveerd.

De gebruiksmonitor bestaat uit een microprocessor-board met Wifi, waaraan een tweetal digitale ingangspoorten zijn verbonden. Telkens als er een signaal op een van de poorten binnenkomt wordt via Wifi een API-functie in de monitor-dashboard service op de bijbehorende Raspberry Pi aangeroepen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.