ബിഎംഡബ്ല്യു ജി310ആര്‍

2017 BMW G310R Walkaround Part I

ജര്‍മന്‍ ആഡംബര കാര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനി ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ

മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ വിഭാഗം മോട്ടോറാഡ്

യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് നിര്‍മിക്കുന്ന ആദ്യ ബൈക്കാണ് ജി 310 ആര്‍.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Subha’s story.