காய்ச்சலா சளி இருமலா ?

நரம்புதளர்ச்சியா ?மூட்டுவலியா

கால்ஆணி காணாமல்போக

பாட்டிவைத்தியம் இருக்கு

இருக்கு வரகுஅரிசி ,வெந்தியத்தின் மகிமை ,முளைக்கீரையின்

சத்துக்கள்

வென்னீர் குடி,நாட்டுசக்கரை உடலுக்கு நல்லது

பாட்டி படித்து படித்து

சொன்னாள்

கேட்கும் குணம் தான்

எனக்கில்லையே

படுகிறேன் அவஸ்தை

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.