The function of Liver and Pancreatic

ฟังก์ชันการทำงานของตับและความสำคัญของตับอ่อน

สุชาดา มานอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRU

ตับและตับอ่อนถือเป็นอวัยวะสำคัญอีกอวัยวะหนึ่งในร่างกาย ถึงแม้จะไม่ใช่อวัยวะหลักโดยตรงในระบบย่อยอาหารของกระบวนการเมแทบอลิซึม แต่ถือได้เป็นอวัยวะรองในระบบ GI tract ที่ช่วยเรื่อง metabolism ของทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เนื่องจากหลั่งฮอร์โมนและเอนไซม์สำคัญหลายๆ ชนิดที่ช่วยให้เกิดการย่อยอย่างสมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการดูแลรักษาตับและตับอ่อนว่ามีความผิดปกติหรือไม่?จากการตรวจเช็คค่าของ Liver Function tests ดังต่อไปนี้ คือ Total protein, Albumin, Globulin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST, ALT, ALP เป็นต้น

--

--