เขียนบอทกด Like รูปอัตโนมัติด้วย Chrome Extension ภายใน 10 นาที
Khemmachart Chutapetch
5410

ฟังชั่นโฟโต้บ้างทีมันกดถัดไปก่อนไลค์อะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.