6 kroków — Jak zbudować wizerunek specjalisty w branży marketingowej?

Suchar Codzienny
Mar 20, 2018 · 7 min read
Prezentacja o budowaniu wizerunku specjalisty na I Love Marketing & Social Media 7 marca 2017 roku (link poniżej)
  • O zaletach posiadania gadżetu i recyklingu treści popularnych.
  • Co przyciąga uwagę czytelnika?
  • O skuteczności kanałów dystrybucji treści.
  • O sposobie na zdobycie potencjalnych klientów.
Rys.1 Infografika opisująca Suchara Codziennego
  • interaktywne historie, w których to użytkownik swoimi komendami wybiera rozwiązanie historii;
  • automatyzowanie procesów obsługi klientów, np. MultikinoBot umożliwiającego wybór seansu;
  • czy otwieranie stron zewnętrznych bezpośrednio w aplikacji Messengera.
Rys. 2 SucharBot (Chatbot na Messengerze)
Rys. 3 Wykres skoku wyświetleń Case Study

Autorzy

Kontakt

sucharcodzienny@gmail.com


Artykuły Suchara Codziennego:

Pozostałe Case Study:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade