Case Study — promocja batonika Pawełka (Wedel)

Suchar Codzienny
Nov 8, 2016 · 4 min read
 • zdobyła 2,7 tysiąca lajków,
 • została udostępniona 600 razy i 550 razy skomentowana; głównie przez osoby o imieniu Paweł i ich znajomych ;).
 • oraz zdobył 34 700 lajków.

Instagram Stories

Każde Story składało się z kilku grafik, tworzących spójną historię o czekoladzie.

Snapchat

Podobnie jak w przypadku Instagram Stories, również na Snapchacie Pawełek został przedstawiony w zabawnym świetle sucharów.

Podsumowanie kampanii (liczbowe)

Autorzy:

Case Study — Suchar&Pawełek w magazynach internetowych

Pozostałe Case Study:

Kontakt

sucharcodzienny@gmail.com

  Suchar Codzienny

  Written by

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade