Case Study— promocja rejestracji numerów na kartę (Plush)

Termin: 16 listopada — 23 listopada 2016 r.

Image for post
Image for post

Cel kampanii: Poinformowanie obecnych i potencjalnych klientów o konieczności rejestracji numerów PRE-PAID

Motyw przewodni: Życie bez telefonu - czyli konsekwencja niezarejestrowania numeru, gdyż zostanie on na stałe zablokowany.

Główną część promocji tworzą cztery skecze wideo, które pokazują, jak wyglądałby świat bez telefonu.

Komunikat dla odbiorcy: Lepiej mieć telefon i móc z niego swobodnie korzystać!

Akcja promowania trwała pięć dni, podczas których stworzone zostały dedykowane grafiki i wideo z Plushem na Snapchacie, Instagram Stories, Instagramie oraz Facebooku.

Plan działań:

Image for post
Image for post

Kampania cieszyła się sporym zainteresowaniem fanów. Ostateczny zasięg wszystkich postów z Plushem opublikowanych na Sucharze Codziennym wyniósł 1 milion 380 tysięcy wyświetleń (tabela z dokładnymi danymi na końcu Case’a).

Promocja rozpoczęła się opublikowaniem na Facebooku grafiki z intrygującym zapytaniem i dwiema opcjami do wyboru.

Delikatne lokowanie treści sponsorowanej zostało pozytywnie przyjęte przez fanów. Co ciekawe, część z nich wcieliła się w rolę “adwokatów” i wytłumaczyła niektórym osobom, że takie posty komercyjne są jak najbardziej akceptowalne i pochwalane.

Image for post
Image for post

Podobna grafika została opublikowana na Instagramie. Jak można było się spodziewać, post dotarł do większej liczby odbiorców niż na Facebooku:

  • został wyświetlony ponad 550 tysięcy razy,
  • zdobył około 21 tysięcy lajków,
  • fani dodali prawie 350 komentarzy.
Image for post
Image for post

Kolejny etap promocji odbył się na Instagram Stories. Przez trzy dni były publikowane tematyczne historie składające się z sucharów, skeczu wideo oraz planszy z komunikatem o potrzebie rejestracji numeru.

W podanych niższej przykładach pominięto serię grafik-sucharów do wideo.

Jak by wyglądało wysyłanie wiadomości bez telefonu?

Jak by wyglądało szukanie drogi bez telefonu?

Jak wygląda zamawianie taxi bez telefonu?

Ostatni dzień promocji to wyeksponowanie miejsc, gdzie można zarejestrować numer w Plushu. W tym celu zostały stworzone dwie serie zabawnych grafik na Instagram Stories oraz na Snapchacie.

Snapchat

Kampania w liczbach

Image for post
Image for post

Autorzy:

Image for post
Image for post

Rafał Myśliński (fafa) — inżynier, który woli tworzyć suchary niż projektować nudne linie produkcyjne. Fafa mieszkał 3 lata w Szwecji, gdzie studiował zarządzanie projektami. W Sucharze Codziennym odpowiada za monetyzację biznesu i rozwój nowych projektów.

Kamil Natil (myku) — architekt, który podąża za swoimi marzeniami, dużo podróżuje i tworzy najbardzej suche suchary. Myku ma pełen arsenał ciekawych historii i anegdot, dlatego jest osobą, którą musisz mieć na swojej imprezie. W Sucharze Codziennym zajmuje się kreacją i contentem.

Suchar Codzienny — to czołowy polski serwis z treściami humorystycznymi, który codziennie rozbawia swoją publikę. W ciągu 5 lat działalności Suchar zbudował silną markę, która jest szeroko rozpoznawalna oraz bardzo lubiana. Profile Suchara Codziennego obserwuje 1,6 miliona osób, a szczególną popularnością cieszy się w grupie wiekowej 18–24 lata.

Pozostałe Case Study:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store