Case Study — promocja batonika Pawełka (Wedel)

Termin: 22 października — 26 października 2016 r.

Image for post
Image for post

Cel kampanii: Przedstawienie batonika Pawełka jako buntownika, który wywołuje dziecięcą radość.

Motyw przewodni: Każdy kiedyś marzył, aby mieć dzień, w którym może robić wszystko, co mu się podoba, nie ponosząc przy tym żadnych przykrych konsekwencji. Wymarzony dzień Suchara Codziennego to wizyta w Pijalni Czekolady Wedla!

Plan: Główną częścią promocji był film (58 sek) z Pijalni Czekolady Wedla opublikowany na Instagramie i Facebooku.

Cała akcja trwała pięć dni, podczas których stworzone zostały dedykowane grafiki, wideo i zdjęcia z Pawełkiem na Snapchacie, Instagram Stories, Instagramie oraz Facebooku.

Plan działań na poszczególnych platformach

Image for post
Image for post

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem fanów. Ostateczny zasięg wszystkich postów z Pawełkiem opublikowanych na Sucharze Codziennym wyniósł 1 milion 800 tysięcy wyświetleń (tabela z dokładnymi danymi na końcu Case’a).

Szczególnie spodobał się post Pawełek vs Typowy Paweł i można śmiało stwierdzić, że okazał się klasycznym wiralem, bo w 24h grafika:

  • dotarła do 500 tysięcy odbiorców,

Statystki posta “Pawełek vs Typowy Paweł”:

Image for post
Image for post

Kolejny post, kolejny wiral! Tym razem na Instagramie. W Czekoladową Jengę ze znajomymi zagrałoby ponad 3,5 tysiąca osób, którzy oznaczyli się w komentarzach. Sam post:

  • został wyświetlony 583 tysiące razy przez 418 tysięcy unikalnych użytkowników

Statystyki posta “Czekoladowa Jenga”:

Image for post
Image for post

Pozostała część promocji Pawełka odbyła się na “znikających” platformach — Instagram Stories i Snapchacie.

(Mimo, iż treści dostępne są tam tylko przez 24h, to nie można lekceważyć tych platform. Ich atutem jest bardzo wysoki poziom zaangażowania użytkowników. Dobrze pokazuje to przykład Promocji SucharBota — Case Study, gdzie poziom konwersji ze Snapchata wyniósł aż 12% i był kilkukrotnie wyższy niż na pozostałych społecznościówkach).

Instagram Stories

Każde Story składało się z kilku grafik, tworzących spójną historię o czekoladzie.

Po lewej suchar “Kanibale”, po prawej statystki wyświetleń (125 tysięcy obejrzeń).

Image for post
Image for post

Następne Story promujące Pawełka dotyczyło dwóch typów zachowań konsumentów. Jednym z przykładów był sposób picia kawy.

Po lewej grafika “2 typy ludzi”, po prawej statystki wyświetleń (100 tysięcy obejrzeń).

Image for post
Image for post

Snapchat

Podobnie jak w przypadku Instagram Stories, również na Snapchacie Pawełek został przedstawiony w zabawnym świetle sucharów.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Podsumowanie kampanii (liczbowe)

Image for post
Image for post

Autorzy:

Image for post
Image for post

Rafał Myśliński (fafa) — inżynier, który woli tworzyć suchary niż projektować nudne linie produkcyjne. Fafa mieszkał 3 lata w Szwecji, gdzie studiował zarządzanie projektami. W Sucharze Codziennym odpowiada za monetyzację biznesu i rozwój nowych projektów.

Kamil Natil (myku) — architekt, który podąża za swoimi marzeniami, dużo podróżuje i tworzy najbardzej suche suchary. Myku ma pełen arsenał ciekawych historii i anegdot, dlatego jest osobą, którą musisz mieć na swojej imprezie. W Sucharze Codziennym zajmuję kreacją i contentem.

Suchar Codzienny — to czołowy polski serwis z treściami humorystycznymi, który codziennie rozbawia swoją publikę. W ciągu 5 lat działalności Suchar zbudował silną markę, która jest szeroko rozpoznawalna oraz bardzo lubiana. Profile Suchara Codziennego obserwuje 1,6 miliona osób, a szczególną popularnością cieszy się wśród grupy wiekowej 18–24.

Case Study — Suchar&Pawełek w magazynach internetowych

Pozostałe Case Study:

Kontakt

sucharcodzienny@gmail.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store