200Bin TL’ye Giden Yolda SUCool Destekli Girişimlerin Yaşadıkları

Sabancı SUCOOL
Jan 14 · 4 min read
3–4–5 Ağustos tarihli BiGGinner Hızlandırma Eğitimlerinde çekilmiş bir fotoğraf.
 • B2B ve B2C Satış ve Müşteri Geliştirme
 • Pazar Araştırması, Rakip Analizi ve İş Geliştirme
 • Dijital Pazarlama
 • Ar-Ge Muhasebesi ve Finansman Süreçleri
 • Girişimciler İçin Hukuk
 • Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Süreçleri
 • TÜBİTAK Özelinde İş Planı Hazırlama Teknikleri

Ayrıca, her bir hızlandırma programı kapsamında seçilen girişimcilere yönelik olarak 30 Eylül ve 10 Kasım tarihlerinde 1’er tam günlük “TÜBİTAK İş Planı Yazma Atölyesi” düzenlendik ve BiGGinner girişimcilerine birebir iş planı yazma desteği verdik.

5–6–7 Eylül tarihli BiGGinner Hızlandırma Eğitimlerinde çekilmiş bir fotoğraf.

Ayrıca süreç boyunca yeterli gelişim göstermeyen, beklenen vakti ayıramayan veya BiGGinner programı beklentilerini karşılayamayan girişimciler de BiGGinner programı ile yola devam edemedi.

21–22 Kasım tarihlerinde düzenlenen BiGGinner Ana Eleme Jürileri esnasında çekilmiş bir fotoğraf.
 • Otonom Drone Filosu
 • TestGenie — Davranışsal İzleme Platformu
 • SmartCV — Çağrı Merkezleri için işe alım ve eğitim uygulaması
 • Kaşif — Veri madenciliği ile verilerin toplanması, makina öğrenmesi ve yapay zeka ile işlenip zenginleştirilmesi
 • Düzgün Oyun — Çevrimiçi E-spor turnuva ve yayın platformu
 • Karınca — İnsansız Yük Taşıma Aracı
 • CompBoard — Hafif ve Dayanıklı Kompozit Malzemelerden Yerli Kayak Ekipmanları İmalatı
 • Bosforad — Bayiler için Reklam Platformu
 • Orbis — Yapay Zeka Tabanlı Duygu Durumu Asistanı
 • Juphy — Sosyal Müşteri Servisi
 • H.E.L GPU — Harici Ekran Kartı Modülü
 • ZeegZag — Kripto Fon Yönetim Terminali
 • BlockSolutionCenter — İnovasyon Yönetim Platformu
 • Image4IO — Hızlı Resim Dönüşümü Hizmeti Sağlayan SaaS Çözümü
 • iyiMakina.com — İkinci El İş Makinası Alıp Satmanın En İyi Yolu
 • Commondeck — Genişletilebilir Komuta Merkezi
 • Molecs — Yeni Nesil RNA Dizileme Analiz Platformu
 • FHA Mühendislik ve Teknoloji — Üç Boyutlu Grafen Basımı
BiGGinner 2019

Acele edin! www.bigginner.com

  Sabancı SUCOOL

  Written by

  Startup Company League. #Girişim Hızlandırma Merkezi // #Startup Accelerator. Tweets SUCOOL + @sabanciu #Entrepreneurship & #Technology News

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade