TÜBİTAK BİGG KAPSAMINDA 200BİN TL HİBE ALMAYA HAK KAZANANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Sabancı SUCOOL
May 24 · 3 min read

Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş olarak BiGGinner adıyla yürüttüğümüz TÜBİTAK BİGG 1. aşama süreçlerinde yaptığımız çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri anlattığımız bir önceki blog yazımıza şuradan ulaşabilirsiniz: https://medium.com/@sucool/bigginner-2018-5a8713647b86

Kaynak: www.tubitak.gov.tr

Hibe desteği almaya hak kazanan tüm girişimcileri tebrik ederiz :)

Yapılması Gerekenler:

BiGGinner ekibi olarak fark ettik ki TÜBİTAK desteği ile kurulan şirketlerin kurucuları mali ve yasal konularda eksiklikler yaşıyor, hak ettikleri teşvikleri tam anlamıyla kullanamıyor, maddi kayba uğruyor :(

Sabancı SUCOOL

Written by

Startup Company League. #Girişim Hızlandırma Merkezi // #Startup Accelerator. Tweets SUCOOL + @sabanciu #Entrepreneurship & #Technology News

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade