หนึ่งสัปดาห์ กับการค้นหาศัพท์ใหม่

one week for seeking new words

เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกกับเราไว้ว่า การท่องศัพท์เนี่ย ท่องอย่างเดียวไม่ได้ มันจะเป็น passive vocabulary ต้องไป activate หรือ เอามันไปลองแต่งประโยคด้วย มันถึงจะเป็น active vocabulary เราก็เลยเกิดความคิดว่า วันๆนึงเนี่ย เราท่องศัพท์ใหม่ๆได้เยอะขนาดไหนกันนะ แล้วถ้าหนึ่งสัปดาห์ล่ะ อ่านกันไปยาวๆเลย จะได้กันซักกี่คำ แล้วเอามาแต่งประโยคเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะขนาดไหน

เราลองให้เวลาตัวเองหนึ่งสัปดาห์ (18–24 Jan 2016) อยากรู้จริงๆว่าเราจะสามารถจำศัพท์อะไรใหม่ๆเข้าไปได้บ้าง เพื่อที่ว่าตัวเราเองจะได้รู้ด้วยว่าพัฒนาขึ้นจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหน


You should bear in mind that we are in the same boat which we should avert a crisis at any cost.

Our committee break off negotiation by finding a solution / some common ground.

It was surprised that my uncle chairs the meeting.

As i cited earlier, this has been a very successful year of our company, we finished various projects ahead of schedule.

Several factors have been cited as the cause of the student unrent.

The doctor will need a specimen of your blood. This example will show us several disease in your body. But don’t worry, as i mentioned earlier, this clandestine patient’s records which doctor are required to keep completely confidential. Doctor may not divulge(reveal/disclose/overt) confidential this information.

The report stated that Dr.Bradly has been negligent in not giving the patient a full examination.

Right Wingers disseminate the information about new tax rules.

His agent circulated several copies of the book.

My attempts at conversation didn’t elicit much response; and that is my first abortive attempt.

It’s unlikely to unravel(solve/cope with/deal with /tackle/ handle /manage) complex equation.

I’m sorry to rush you but we need a decision by Friday. Any way, we hope that this strategies would expedite the decision-making process of our company.

A naive and simplistic(thoughtless/superficial/shallow) approach to economic policy by this government caused ambiguity toward Thai people.

The researcher cannot be completed without adequate funding.

a substantive discussion

It is a rudimentary matter that requires very careful handing.

A piece of equipment that modern drivers regard as indispensable/ imperative/requisite obligatory.

An unstable economy…A volatile economic environment.

His wife lived in perpetual fear of his fiery temper.

The court discourages frivolous las suits.

The damage done to his property was negligible.

Looking at the Earth from the space makes you realize how small and insignificant we all are.

The discriminate slaughter of innocent civilians.

By the time the police got there, the fire has all been shredded. The police response to the situation was forceful and immediate. Ian was accused of withholding vital information from the police. His answer was evasive and equivocal. The police can only prosecute/sue if there is sufficient/adequate evidence. They have received only fragmentary accounts of the incident. The police is unlikely to disclose any information. Moreover, The dissemination of information has occurred through time.

Book lay scattered all over the floor.

The police used tear gas to disperse/scatter the crowd.

What was more worrying was a box used syringes that hadn’t been properly discorded.

You deceived/lured/enticed me to think that bad plan was a good one

Maria was vague about her plan for the future.

Thick cloud obscured the star from view.

An ambiguous sentence, His speech was full of ambiguities and contradictions.

Industrial output has remained stagnant.

an old assortment of knifes and forks.

an apt student = fast learning student // to be apt to do something

Scharf’s finding are analogous with our form.

you will have ample/plenty of/considerable opportunities to state your case later.

she has considerable skills such as piano, tennis, swimming etc.

she has considerable influence with the president.

you can propagate these plants by root cutting.

Our food reserves had been depleted over the winter // the depletion of our food reserves over winter.

Increasing care must be taken not to infringe copyright.

to infringe/encroach on/upon something

to make a pledge / to take an oath

The government’s pledge to make no deal with terrorists.

The knights swore an oath of loyalty to their king.

It’s traditional for the bride and groom to make a speech.

Her options are narrow and conventional.

It’s customary for the most important person to sit at the end of the table.

Solvent abuse is especially prevalent among teenagers.

she mattered something indistinct/blurred/unclear.

The child’s incessant/continue talking started to irritate her. I noticed a gradual/incremental/accumulative change in her behaviour.

The negotiation are at the delicate/subtle state,an abortive attempt to reform local government. It was futile to continue the negotiation.

Jill sat through the meting and made copious notes. He worked longer and longer hours, to the detriment/harm/peril/jeopardy/danger of his marriage.

He used to play guitar and wear outlandish costumes in the punk band.

Ricado believes that his daughter is perfectly entitled to marry whoever she chooses.

Are you eligible for social security benefits?

She was forced to compromise in order to avoid major argument.

Negotiators were called into conciliate through compromise.

she could never reconcile his violent temper with his pacifist ideas.

The U.N. attempted to mediate between the warring factions.

In April 1185, he began to muster the army.
{muster/store/amass/collect/accumulate/gather}

The job is not very exciting, but he earn a good wage/salary.

Hong Kong is vibrant, fascinating city.
{vibrant/fascinate/zealous/enthusiastic/ardent/energetic}

Nuclear energy is only one viable/survival alternative to coal or gas.

The astronauts have special breathing apparatus.

The house was in an uproar/chaos/disaster/turbulence, with babies crying and people shouting.

Ideologically unsound

Erratic and illogical behaviour.

The conference arrangements were completely disorganized/unsystematic/unruly .

somehow he had procured us an invitation.

An informer supplied the police with the names of those involved in the crime.

A team leader was appointed to oversee/audit/supervise the project.

Arms guards with dogs patrolled/monitored the area.

A new approach/way/method to teach language.

creative/initiative = ริเริ่ม 
innovative/the state-of-art = นวัฒกรรม

He augments/boosts/enhances/increases his wages by working in his freetime.

we offer impartial advice on pensions and investment.

An onerous task.

A grueling 6-hour-mountain hike.

The doctor advised Ken to avoid strenuous exercise.

Rover is to consolidate/merge/assemble/unite/congregate with BMW, the German car manufacturer.

His explanation sounds plausible/possible/feasible/probable to me.

Serious problems will ensue/follow if something is not done about gang rivalry now.

This whole chapter can be condensed into a few paragraph.

Education can enrich your life.

The argument seemed to buttress this argument.

Peggy would endorse/support/foster/buttress/back up/advocate me if she were here.

A reporter was dispatched/sent/delivered to Naples to cover riot.

80% of funds have earmark/indicate for education.

These drugs diminish blood flow to the brain

There has been a decrease in the annual birth rate for last twenty years.

Agricultural commodities/goods/merchandises

The demand for goods and services is lower this year.

you may commence/begin/start reading, Jeremy.

I have just started learning German.

reckon/guess/speculate
beckon/summon

bulk/mass/massive/abundant
copious/lavish/abundant
ample/plenty of/considerable

More woman are attaining positions of power in public life.

The money we had been promised failed to materialize.

A dealer came to appraise/estimate/assess/evaluate the furniture.

A town with all the amenities of a large city.

A 5-stat hotel with fantastic facilities.

Apportioning available funds among the different schools in public.

The car was found abandoned in the vicinity/neighbourhood of Waterloo Station.

Only a few apartments were still vacant/available.

we moved right away, as the flat was unoccupied.

He climbed to the crest of the hill.

the acme of perfection.

Herds of wild deer roaming freely over the hills.

one of the quaint/obsolete/old-fashioned British traditions.

the lake was placid/calm/peaceful and still under the moonlight.

These buttons are only ornamental.

They would organize lavish dinner with a plush hotel and a sumptuous banquet for potential customers.

The opulent splendor of the Sultan’s place.

The principle gave a very pompous speech about “the portals of learning”

a delicate/refined/sophisticated pattern of leaves.

Stock pile of weapons that could annihilate mankind.

smallpox has now been eradicated/extinguish from the world.

How did Dahmers dispose of the victims bodies?

England’s arrogance was disappear/vanish by 1–0 defeat by the United State

My doctor gave me a thorough check-up.

There was a comprehensive imspection of the nuclear plant

you shouldn’t make sweeping generalizations about the woman drivers.

The stately/striking/conspicuous/noticeable tree of the pine forest.

A scarcity of skill labors.

Fruit was always scarce in winter, and cost a lot.

My time is more limited now that I have a baby.

The birth of Christ, foretold by prophet.

The prophecy that David would become king was fulfilled.

The periodic bouts of depression.

we strolled around the park for an hour or so.

Lingering doubt about the need for reform

What a repulsive man!…How I detest you, you loathsome/repugnant creature.

A prayer for those in peril/danger/hazard/jeopardy on the sea.

Substantive discussing the many facets of the problem.

Alcoholism affects all aspects of family life.

you could see burning house for miles around.

the fable/tale of fox and the snow

The President’s foreign policy advisers convened/mobilized/congregrated for an emergency session

To mobilize the rural population in a drive of self-sufficiency.

The Wall Street Crash create havoc and ruin.

The reformation is one of the most turbulent period in English History.

The instructions were so confusing after I have done it all wrong.

{turbulent/confusing/chaotic/havoc/discord/uproar/chaos/disaster/cataclysm/calamity/catastrophe/mishap}

A balmy/warm/mile/cozy/temperate/moderate summer night.

The children seem to prosper under their care.

The plants flourished in the warm sun.

The oil spill threatens an unparalleled ecological catastrophe.

It would be a calamity for the farmers if the crops failed again.

Three days of heavy rain flooded/inundated/deluged many eastern cities.

A craggy hole in the mountain.

Much of Namibia is arid country, almost all sterile ghost towns lie in a barren desert area.

Richard, who has always been a bright and lively child, races down the ski slope for the first time. Laughter animated his face for a moment, and tells us that was an exhilarating experience. Then he takes an invigorating swimming before breakfast in a blissful sunny Sunday morning.

A referendum was held on whether abortion should be made legal and it is discerning that no one can portray this circumstances.

{evident/apparent/ conspicuous/notable/discerning/observe/eminent/distinguish/prominent/distinct}

They made themselves conspicuous by wearing strange clothing.

A eminent lawyer.

This is notable meeting.

Her father is a distinguished doctor.

Our house is the most prominent one in the street;it is painted in red.

Amanda like to think she was discerning in her tastes.

She observed that the pond was drying up.

It is evident that he can’t do it.

Her anxiety was apparent to every one.

I felt very conspicuous in my suit; everyone else was in jeans.

An excerpt of fraudulent statement.

Affluent suburbs with large house and tree-lined street.

They tend to bland all of African’s woe on colonialism.

You are really surpass/out compete this time.

The treachery of those who plotted against the king during a time of political strife/conflict.

A child revolts against rigid,oppressive parents.

A new program designed to deter kids from experimenting with drugs.

They considered homosexuality as an abomination.

A stone shattered/smashed the window.

My plan were thwarted by the intervention of the police.

They want to uphold traditional family values.

The police cadet’s duties were confined/restrict to taking statement from the crowd.

Richard stubbornly refused to relinquish/quit/abdicate his hold on family business.

You might find them in a more receptive mood tomorrow.

Granma is always prompt/quick/abrupt in answering letters.

Thank you for your patronage.

You obnoxious little creep!

He lacks the requisite qualifications.

The government is encroaching on the right of individual.

Increasing care must be taken not to infringe copyright.

Brando has had to endure harsh/abrasive.

Harnessing the power of the wind to generate electricity.

The aim of the course is to empower/authorize woman.

Failure to comply with/abide by/follow/conform to the regulation will result in prosecution.

His most famous painting portrayed/showed/displayed/illustrated/demonstrated/exhibited the death of Nelson.

He defired his father’s wishes and married Agnes.

The victim was pronounced dead on arrival.

The EC Council of Finance Ministers failed to reach a consensus on the pace of integration.

The jury was unanimous that the defendant was guilty.

The President’s statement was denounced by all parties.

Politicians were quick to condemn the bombing.

{force/compel/press/oblige/impel/coerce/necessitate} = make someone bound to do something

A small clique of right-winger coerced the villagers into hiding them from the army and tried to control local affairs.

A political system that allows a high degree of local autonomy.

The independent role of the police commission must never be compromised.

He slowly gained ascendency in society in which make dominate.

Management is weak, morale low, and punishment is arbitrary. Hence, I refuse to be dictated to by some mindless bureaucrat.

The witness was admonished/warned/cautioned for failing to answer the questions.

She kept tugging insistently at Alan’s sleeve.

The fishermen were hauling in their nets.

Sure you can borrow the car, providing you get it back to me before 10 o’clock.

{providing/provided/supposing/supposed/what if}

She refuted/refused the allegation of malpractice.

On the premise that he is innocent until he’s proved guilty.

Please don’t omit any details, however trivial they may seen.

The population was ravaged by cholevo.

A man was lurking around the wall outside the shop.

{linger/loiter/dawdle}(v) {torpor}(n) {lingering/sluggish}(adj)

They lingered over coffee and missed the last bus.

Don’t loiter on the way home; there is a snow forecast.

I dawdle over second cup of coffee.

I always feel sluggish first thing in the morning.

Stirring the warps from their winter torpor.

Do not boil the sauce as this can impair the flavour.

The meeting soon deteriorate into a fight.

This skills of women were not recognized and often devalued.

A new car will depreciate quite fast.

A record was tarnished by recent scandals.

Her death had been hastened by large dose of pain-killing drug.

The economic crisis was precipitated by the US’s inability to deal with budget deficit.

There has been a precipitation since 2 days ago.

Sales of the drug will be suspended until new test are completed.

The sailor hoist the flag.

Demonstrators were hurling bricks through the windows.

Men slouched on the corner, pitching pennies.

Sammy flings down his coat and stomp upstairs.