Yazınızı merakla okudum.
Özgür Adem IŞIKLI
1

Çok haklısınız. O satırda ironi yapmayı hedeflesem de fazla ciddi durmuş. sildim gitti :) Teşekkürler okuduğunuz ve eleştirdiğiniz için.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.