15 Temmuz gecesi Akıncılar Üssü'nde demokrasi için mücadele ederken yaralanan Mert Can'ı ziyaret ettik.

Mert Can o gece annesi ve babasıyla Akıncı Üssü'nde demokrasi direnişine katılmış. Açılan ateş sonucu ailecek yaralanmışlar. Babası şehit düşerken annesi hâlâ yoğun bakımda...

Mert Can'a ve kahraman ailesine bu ülkenin evlatları olarak minnettarız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.