AK Parti 24. Dönem Eskişehir Milletvekili Ülker Can Hanımefendi, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Yücel Yenilmez Beyefendileri ağırladık

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.