Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanan personelimizle bir araya gelerek, ülkemiz ve milletimize güzel hizmetler yapmalarını diledik

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.