BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak atanan Erhan Batur’a yeni görevinde başarılar diliyorum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.