Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve beraberindeki heyeti kabulünün ardından yapılan ortak basın toplantısındayız

Like what you read? Give Süleyman Soylu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.