Enerji Bakanımız @BeratAlbayrak Beyefendi telefonla toplantımıza iştirak ederek TEDAŞ arazisinin üniversite bünyesine katılacağı ve sanayi bölgesine doğalgazın en kısa sürede kazandırılacağını söyledi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.