Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Programı

Medya Profesyonelleri Dizi Yapımcıları/Senaristleri Bilgilendirme Toplantısı’nda misafirlerimizleyiz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.