Gazi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Türker, Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Kadriye ALTOK’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.