İshakpaşa Sarayı, aslında yüzyıllardır halk diliyle konuşur bizimle. Ve der ki; bu topraklar başkadır. Bu toprakların aşkı da, sefası da, cefası da, yükü de, sorumluluğu da başkadır. Bu toprakların evlatları da başkadır. Devleti de milleti de başkadır.

Bu topraklarda bereket vardır. Bu topraklarda Allah sevgisi vardır. Bu topraklarda vicdan vardır, merhamet vardır. Eğer bu sesi duyarsanız, eğer İshakpaşa Saray’ını gönül kulağıyla dinlerseniz, işte bu çatı altında neden siyaset yaptığınızı, neden canınızla, malınızla, vaktinizle bu millet davasında mücadele ettiğinizi daha iyi anlarsınız.

Like what you read? Give Süleyman Soylu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.