Sürmene’de mevcut halinin yıkılarak yöresel mimariye uygun şekilde ve daha fazla derslik sayısıyla yeniden inşâ edilecek olan Hasan Tahsin Kırali Ortaokulu’nda incelemelerde bulunduk

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.