Yüksekova'da geçtiğimiz gün kaybettiğimiz dört vatandaşımızın taziyesindeyiz.

Ailelerimizin metaneti, sabrı ve vakur duruşuna teşekkür ediyorum. Başımız sağolsun.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.