มาหัดทำ API ด้วย Vapor และเชื่อมต่อกับ MySQL กันเถอะ
Kittisak Phetrungnapha
251

พอดีผมลองทำตามแล้วเกิดปัญหาครับ ผมลองใช้ postman ยิง post ไปปรากฎว่าค่า salary ไม่ถูกต้องครับ เช่นใส่ไป 300 จะลงดาต้าเบสเป็น 30 แต่พอใช้คำสั่ง curl กลับไม่พบปัญหา ไม่ทราบว่าพอจะมีแนวทางการแก้ไขไหมครับ ผมลองไล่โค้ดแล้วก็ไม่เจอตรงไหนผิด

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.