ครั้งแรกกับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง Software Engineer ใน New Zealand
imKrish Developer
1003

สอบ + สัมภาษณ์ นานมากครับ

อ่านดูแล้ว อยากไปลองบ้างเลยครับ

แต่คงต้องอ่านอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลย ที่บอกมารู้แค่ไม่กี่อย่างเอง T^T

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.