เล่าประสบการณ์ ทำ Web Application ข้อมูลเกม Pokémon Go ด้วย Firebase แบบลงตัว
Siwawes Wongcharoen
323

แบบกว้างๆก็พอจะบอกได้ว่า SQL เน้นเก็บข้อมูลแบบประสิทธิภาพสูง มีโครงสร้างแน่นอน (ทำ Data normalization) แต่ SQL เน้นว่าอยากเก็บอะไรก็ยัดๆไป (ไม่ทำ Data normalization) เพราะอ่านได้ไวอยู่แล้ว

หลังคำว่าแต่ต้องเป็น NoSQL หรือเปล่าครับ

ขอบคุณสำหรับบทความครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.