YGS Matematik Kitap Önerileri
Kunduz App
362

Karekök sıfır serisini daha doğrusu sadece başlangıç için olan kitapları sınav senesinde kullanmak çok yavaş geliyor bana ama sınav senesinden önce kullanmak çok mantıklı maalesef ben yapamadım bunu. Diğer öneri kaynaklar gerçekten çok kaliteli fdd yi sözel derslerde (sayısalda biyolojide de oldukça iyi) tavsiye ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.