தொடர்ந்த தோல்வியை நேசிக்கும்நான் வெற்றியின் விளிம்பின் .!

விழுவதும் எழுவதுமாக வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் .!

என்னில் ஒருவன் .!