มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า “1 kilobyte ไม่ได้เท่ากับ 1024 bytes”!!!
Methuz Kaewsai-kao
786

SI เก็บ K ไว้ให้ kelvin
ส่วนคำอุปสรรค ถ้าหน่วยเล็กลง ปกติใช้ตัวเล็ หน่วยใหญ่ขึ้นใช้ตัวใหญ่ ยกเว้น ไอ้ตัว k เนี่ยแหละ

แต่จริง ๆ จะบอกว่าสรุปข้อสองเขียนหน่วยผิด พอมีตัว i มันเลยไม่ใช่ตัวที่สงวนไว้เลยใช้ตัวใหญ่เป็น KiB

Like what you read? Give Suriya Soutmun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.