Jeg liker mye forskjellig som å reise eller være med dyrene eller shoppe på nettet, og jeg liker å spille bingo

https://no.bingo.com


Susanne Åland

Jeg heter Susanne Åland og er en 35 år gammel jente/dame fra Harstad :) jeg har to katter og en gullfisk som jeg har lært å svømme i sirkler!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store