Зорилт

Яагаав нөгөө сар болгон нэг шинэ зүйл сурна гээд зорилт эдр тавиад байсан даа.

Энэ 4 сард тавьсан зорилт буюу дугуй унаж сурна гэснээ биелүүлж дугуй унаж сурлаа. Санасныг бодход амархан сурсан шүү.

Яг унаж сураад л сайн тогтоод өөрөө яваад ирэнгүүтээ намайг хараа би сурчлаа гээд яг хүүхэд шиг л байсан. Үнэхээр сайхан мэдрэмж байсаан шинэ зүйл сурсандаа ч юм уу эсвэл өөрөөрөө бахархсандаа ч юм уу бүүр нэг сайхан мэдрэмж төрж байсан.

Ирэх сард сурах зүйл минь юу байвал зүгээр үү???. Ямартай ч зааьал нэг юм сурах болно оо…

Амжилт!!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.