Мацаг барих

Яах вэ болох юм шиг санагдаад эхлүүлхээр шийдлээ. Эхний 3 өдөр овоо шүү дажгүй л байна.

Уг нь эхэндээ мацаг барья гэж эхлээгүй л дээ. Сэтгэлээр унаад нэг мэдсэн 3 өдөр уснаас өөр юу ч идэж уугаагүй байх юм. Тэгхээр нь мацаг барих талаар судлаад үзтэл их сайн юм байна. Мацаг барьснаар бие махбодь эрүүлжиж өөр өөрийгөө нөхөн сэргээдэг юм байна. Хоол унд химийн хорноос авсан хороо өөрөө биенээсээ гадагшлуулдаг гэнэ. Гайхамшигтай биш гэж үү. Заавал эм тариа хэрэглэх шаардлагагүйгээр өөрөө эрүүлжих нь байна.

Надад давж гарах тэвчээр байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.

Амжилт!!!!!!

14 хоногийн дараа сэтгэгдлээ бичих болно ооо.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.