Уур

Omg omg omg omg ёстой нэг зүгээр л хамаг уураа гаргамаар байна. Би уураа барьж тэвчиж өөрийгөө тайвшруулах гэж маш их хичээж байна, үнэхээр удаан ч тэвчиж байна. Гэтэл үнэхээр тэвчих арга алга. Гол нь миний хамгийн хайртай намайг хамгийн сайн ойлгох ёстой хүн минь намайг ойлгохгүй, эсвэл зүгээр намайг үл тоомсорлож миний уурыг хүргэж намайг муухай, муу, ааштай хүн болгож байна. Яагаад???

Зүгээр л хаашаа ч хамаагүй яваад өгмөөр байна. Хурдхан шиг…

Одоо би бүүр уурлаж бухимдахаасаа ч залхаж байна. Үнэхээр залхжын ядарч байна…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.