Эргэлзээ

Одоо яах билээ???

Гэсэн асуулт нэг л аймар санагдаад байх юм??? Гарах гарцгүй гацаанд орчихсон юм шиг санагдаад байх юм.

Бас зарим нэг зүйлийг ухаарах тэр мөч надад гуниг төрүүлж байгаа ч одоо би илүү эрх чөлөөтэй болсон мэт санагдаж байна. Сэтгэлд хөндүүрлэж өвтгөх боловч одоо би илүү өөртөө итгэлтэй зоригтой болж байна. Баярлалаа…. Надад ухаарах боломжыг олгосонд..

Like what you read? Give Suvdaa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.