14 хоног усан мацаг барих

Шийдсээн эхэлсэн. Ямар ч л байсан даваад гарч чадах л болно. Хүмүүс чадаад байхад би яагаад чадахгүй гэж.

Өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө!!!

Амжилт!!!!

Like what you read? Give Suvdaa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.