6 сар

Юу гээч???

Сая бодоод сууж байтал би энэ сард юу сурах билээ гээд гэнэт нөгөө зорилтоо саналаа хэхэ. Би энэ сард өөртөө цаг зарцуулж өөртөө анхаарч сурсан байна.

Тэр нь юу вэ? Гэвэл би орой болгон гэрийнхээ хойно байдаг хөл бөмбөгийн талбай дээр нэгээс хоёр цаг хөлбөмбөг тоглож бас гүйж байгаа. Би оройдоо зүгээр л зурагт үзээд л интернэт ухаж амардаг бол одоо оройны амралтын цагаа эрүүл мэнддээ анхаарч өнгөрүүлж байна. Энийгээ тогтмол хийхгүй ч дулааны улиралд бол болж л байна. Ингээд ирэх сард юу хийх вэ??? Санаа оноо байна уу 😀…

Амжилт!!!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.