LearnSpace Manifesto (in 🇵🇱)

Svenia
Svenia
Mar 9, 2018 · 1 min read
  1. LearnSpace jest akceleratorem europejskim w dziedzinie Edtech, ktory wspiera odważnych i innowacyjnych przedsiębiorcow.

2. Status quo jest porażką. Sposób, w jaki dziś uczymy się, nie ma już sensu. Wierzymy w aktywne i spersonalizowane metody nauczania.

3. Wierzymy, że na styku badań naukowych, pedagogiki i technologii powstają produkty Edtech, które wywierają realny wpływ na nasze życie.

4. Chcemy wspierać przedsiębiorców mających transformacyjne podejście do edukacji i szkoleń.

5. Objechaliśmy cały świat i spotkaliśmy się z setkami przedsiębiorców w dziedzinie Edtech.

6. Na całym świecie startupy mają trudności z dotarciem do organizacji związanych z edukacją.

7. W ramach LearnSpace startupy będą miały dostęp do naukowców-rezydentów (między innymi w zakresie neuronauki i kognitywistyki)

8. Ponieważ edukatorzy powinni znajdować się w centrum wszelkich innowacji, stworzyliśmy sieć edukatorów z całej Europy, gotowych do testowania, eksperymentowania i współtworzenia produktów ze startupami naszego akceleratora.

9. Jesteśmy szczególnie zainteresowani startupami pracującymi nad umiejętnościami XXI wieku, uczeniem się przez całe życie i personalizacją.

10. Łączymy globalny ekosystem Edtech w naszej siedzibie w Paryżu — mieście o najszybciej rozwijającym się ekosystemie start-upów i technologii w Europie.

Jesteś przedsiębiorcą, który chce zmienić status quo? DOŁĄCZ DO NAS.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store