Skyland Ventures
Skyland Ventures

Skyland Ventures

Skyland Ventures is running seed-VC Firm/ Coworking Space “#HiveShibuya”/ global startup community“#SVFT / Skyland Ventures Fest Tokyo”. http://www.hiveshibuya.