Publi-shit: waarom mensen kwaad zijn.
Pieter Baert
724

Kan dit volledig onderschrijven, Pieter Baert, wist dit al heel lang, u allicht ook maar het gaat van kwaad naar erger…. o tempora o mores !!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.