મારી દીકરી અને કેસૂડો!

મારી બળતી બપોરનો શીળો અંગાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો.

મારી સર્વે વસંત નાં રૂપનો અંબાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો.

પ્લુષ્ટ ,પ્રવ્રજ્યા શિશિરનો કિરમજી શૃંગાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો.

મોઝાર વિસ્તરતા વગડાને રાતો લલકાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો.

મારા હરિત પડછાયાનો સમાંતર પ્રસાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો.

અનન્ય તોયે પરિપૂર્ણ જાણે સંઘેડા ઉતાર,

એક મારી દીકરી ને બીજો આ કેસૂડો!


[*પ્લુષ્ટ=frozen, *પ્રવ્રજ્યા=ascetic, *મોઝાર=inside]


Thank you for reading. Comments and feedback are welcome.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.