રખે નહીં ગમે! (-might not like it!)

Most of the times people like to gratify their problems, pain, sorrows etc. They also enjoy such status until consequences start piling up in front of them.

પરિતાપનાં પારણાને ઝુલાવવું સૌને ગમે

પણ,જો તેમાં વેદનાનું બાળક રડે તો,

રખે નહીં ગમે!

દૂ:ખનાં બારમાસી વૃક્ષને પોષવું સૌને ગમે

પણ,ઊગશે તેમાં પીડાનાં શૂળ તો,

રખે નહીં ગમે!

કૂથલી ને કાવાદાવા ની ભેળપુરી બનાવે સૌ

પણ, મહીં કંકાસની તીખાશ ભળે તો,

રખે નહીં ગમે!

સમજાવટની ગોળી ને સાંત્વનાનો મલમ ઝંખે સૌ

પણ, કદી સલાહનું શલ્ય કોઈ સૂચવે તો,

રખે નહીં ગમે!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Swati Joshi’s story.