ભેદ-ભરમ (Delusion)

ગહન સઘન જ્યાં રીત રસમ,

જગ ઇન્દ્રજાળનાં ભેદ ભરમ.

હસે વદન ને જલે નયન,

મન શ્યામ સકળ ને શ્વેત ગવન .

જગ ઇન્દ્રજાળનાં ભેદ ભરમ.

લેણ-દેણની ઊઠાં પટક સહુ,

શીળા કથન માં છૂપી તપન.

જગ ઇન્દ્રજાળનાં ભેદ ભરમ.

સઘળી માયા કાયા કાજે,

મન જાણે આ અંત્ય મરમ.

જગ ઇન્દ્રજાળનાં ભેદ ભરમ.


Translation:

Hello everyone,

I always have thought to describe what contains “Human behavior”. We always try to “Be Practical”. So, this poem speaks of the place where people conveniently serve their purpose through their deceiving acts. The place is commonly known as” The World” and the behavior is considered “Human”!

“Intensive are the ways and methods, the place called world is a sorcerer’s delusion!

Here, the face smiles while the eye envies, darkened mind has a whiter protoplasm!

Everything here is about transactions, modesty comes with hidden calid dictum!

The whole rush is hoggishly autonomic, still your heart knows this inclination!

So, I say that the place called world is a sorcerer’s delusion!”


Thanks for reading. Write me your views. Look for my other creations here.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.