Den inofficiella skånska flaggan. Arkivbild. — Bild: Gunnar Lundmark SvD Code 30102

Skånska och svenska flaggan får ej vaja ihop

Den svenska flaggan och den skånska inofficiella flaggan med ett rödgult kors får inte vaja tillsammans. Det beslutar statsheraldikern Cal Michael Raab, som är ansvarig för regler när det gäller flaggning, skriver P4 Kristianstad.

Den skånska korsflaggan togs bort från Rådhus Skåne när regionen flyttade in där eftersom man var osäker på reglerna. Sverigedemokraterna föreslog då i en motion att flaggorna skulle få hissas bredvid varandra.

Men det är alltså inte tillåtet. Däremot får den skånska gripenflaggan vaja intill den blågula.

- Den korsprydda landskapsflaggan har nämligen inte en officiell status och ska därför undvikas i officiella sammanhang, säger Carl Michael Raab till radion.

Dessutom ska den svenska flaggan alltid ha den främsta positionen, i mitten vid udda antal stänger och till höger vid jämna antal stänger när betraktaren står med ryggen mot husfasaden.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.